Alle geloven zijn gelijk, waarom doen jullie zo moeilijk?

Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." Dit is een tekst uit de bijbel uit het bijbelboek Johannes 14: 6. Het gaat over Jezus als de enige weg tot redding. Het is een gedeelte van de afscheidswoorden van Jezus tot zijn leerlingen, de laatste dagen voordat hij gaat sterven aan het kruis. Het klinkt wel hard en exclusief "Ik ben de weg, de waarheid en het leven" en al die andere waarheden, wegen en levensstijlen dan?

Veel mensen zeggen dat alle godsdiensten op hetzelfde neerkomen. Dat is echter niet waar. Er zijn belangrijke verschillen tussen de religies. Ze verschillen zelfs in de opvatting over wie God is. De uitspraak van Jezus: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven" die zul je in geen enkele andere religie vinden. Boeddha heeft veel prachtige dingen geleerd. Maar Boeddha heeft nooit gezegd: "Ik ben de weg". Hij heeft gezegd: "Ik wijs de weg. Ik wijs het achtvoudig pad". Boeddhisten kennen verder geen godsbegrip.

Mohammed heeft gezegd: "Ik leer jullie de waarheid". Hij heeft nooit gezegd: "Ik ben de waarheid". De islamitische godsdienst heeft een duidelijk beginpunt. Rond 610 openbaart Allah zich aan Mohammed en schenkt hem de Koran. Deze koran is in feite opgebouwd uit joodse, christelijke en andere ideeën. Zelfs Jezus komt er in voor als een groot profeet. Maar niet als Zoon van God en als Verlosser van de mensen. In het eerste deel van de Bijbel, Het Oude Testament, wordt al 600 jaar voor Christus de komst van Jezus voorspelt. Dit lees je nergens over de profeet Mohammed.

Het boeddhisme dateert van ongeveer 530 v.C., het confucianisme van ongeveer 525 v.C. en het taoïsme van ongeveer 400 na Christus. Het hindoeïsme is wel oud. Het dateert van ongeveer 3000 voor Christus. De geschiedenis ervan is echter een geschiedenis die nergens echt vastligt. De bakermat ervan ligt in India. De mens moet zichzelf verlossen uit zijn ellendige toestand door steeds een stapje, een kaste, hoger te komen. Op het eind komt je ziel terecht in de heilige koe. Het Hindoeïsme leert dat er een God bestaat en dat alles daarvan deel uitmaakt.

"Alle religies zijn even waar." Dat klinkt ruim van geest. Maar hoe kun je dat volhouden terwijl zoveel religies tegenstrijdige en elkaar uitsluitende dingen beweren? Islam zegt dat Jezus niet de Zoon van God kán zijn en het Christendom zegt dat Jezus de zoon van God móet zijn. Hoe kun je dan zeggen dat alle religies even waar zijn?

Als we de geschiedenis van de primitieve godsdiensten gaan bekijken dan zien we iets opmerkelijks. Veel godsdiensten kennen een hele reeks goden. Voor elke zegen, straf of natuurwonder hebben ze een god. Als we terug in de tijd gaan zien we dat er bij die godsdiensten door de eeuwen heen goden bijgekomen zijn. Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe minder goden er blijken te zijn tot we stuiten op één God die hemel en aarde schiep en mens en schepping onderhoudt. Ook in de tijd van de Bijbel bestonden er vele andere godsdiensten. Maar de bijbelschrijvers, geïnspireerd door Gods Geest, beschouwden ze duidelijk niet als acceptabele alternatieven.

Nog steeds komt het voor dat mensen zowel binnen als buiten de kerk met Gods Woord in aanraking komen en tot God bekeerd worden op nog steeds dezelfde manier als er in het Woord van God geschreven staat. Mensen leren zien dat ze een zondaar zijn, gaan hun zonden voor God belijden en God laat ze zien dat er een Zaligmaker is, Die gestorven is voor alle zondaren. Elke keer als God een mens bekeert is zo iemand zijn leven lang met hart en ziel verbonden aan dat Woord van God en laat het hem niet meer los. Zelfverlossing zoals alle andere godsdiensten bieden blijkt niet alleen onmogelijk, het is ook overbodig. Gods Woord geeft kracht, elke dag weer. Waar het Woord komt, daar komt leven. Als de Bijbel niet waar zou zijn, wat zouden we dan moeten? Christus zei al: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. In Gods Woord wordt ons de weg ter verlossing gewezen. Het zal echter verschrikkelijk zijn als we de aanbieding van het heil voorbij laten gaan.

Het evangelie is geen advies. Het is nieuws. Alle godsdiensten in de wereld geven advies: doe dit, doe dat, en je zult er komen. Maar Jezus zegt niet: ‘Doe dit of doe dat’. Hij zegt: ‘Ik heb het gedaan’. Kijk niet naar wat je doet. Je hebt de waarheid niet in pacht. Je hebt het niet bereikt door iets dat jezelf gedaan hebt. Niet door iets dat in jou gebeurt of door jou heen gebeurt. Maar door iets dat buiten jou gebeurt. Iets dat voor jou gedaan is. Jezus zegt:

"Kijk naar wat ik doe. Kijk of ik te vertrouwen ben en oordeel zelf. De blinden worden ziende. Doden worden opgewekt" (Johannes 11).

Jezus vraagt: Vertrouw je mij? Kijk naar wat ik doe, wie ik ben. Hij is de enige die je redt. Je fatsoen redt je niet. Tolerantie redt je niet. En alle andere dingen redden je niet. Je carrière wil niet voor je sterven, maar Jezus wel.

Van alle religies ter wereld is het christendom de enige die vertelt dat God dicht bij mensen is in hun lijden. In Jezus namelijk. Dat God nabij is in ons lijden. Dat God zelf Zijn enig geboren Zoon verloren heeft. En precies dat is wat God als eerste aanbiedt: Zijn nabijheid, Zijn liefde. "Ik loop met je mee, tot aan de laatste meters." Want vroeg of laat komen de laatste meters van ons bestaan en die moet ieder mens altijd alleen lopen. "Ik loop met je mee."

Hij leed voor ons en stierf aan het kruis voor ons. Dat is de christelijke geloofsovertuiging. Zo bewees God zijn liefde voor ons. En Hij bewees het aan de wereld. Daar was Hij niet toe verplicht maar hij deed het wel. Vertrouw op deze waarheid: Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem.

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema